Algemene voorwaarden Recreatieboerderij De Oorsprong

ALGEMENE VOORWAARDEN KVK GEDEPONEERD: GROEPSACCOMMODATIE DE OORSPRONG INSCHRIJFNUMMER: 55613306

Uitsluitend herroepingsrecht:

Recreatieboerderij De Oorsprong wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn.

Een herroepingsrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen is niet van toepassing op de overeenkomsten die u sluit met Recreatieboerderij De Oorsprong.

Vuurtoren

1 Toepassing

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties, vakantiehuizen, ingerichte tenten, campingplaatsen en andere faciliteiten, die worden verhuurd door Recreatieboerderij De Oorsprong.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ en ‘u’ verstaan: De persoon die met Recreatieboerderij De Oorsprong een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie, vakantiehuizen, ingerichte tenten, campingplaatsen en/of overige faciliteiten. Onder het begrip ‘gebruiker’ (hieronder ook wel ‘gast’) wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of vakantiehuizen, ingerichte tenten, campingplaatsen en andere faciliteiten.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele oudere of andere (derden) voorwaarden. Recreatieboerderij De Oorsprong wijst alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand. 

1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2 Reserveringen

2.1 Recreatieboerderij De Oorsprong neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die boven de 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn niet geldig.

2.2 Recreatieboerderij De Oorsprong behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name van studenten en sportverenigingen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.

2.3 Indien Recreatieboerderij De Oorsprong uw reservering in behandeling neemt, zendt Recreatieboerderij De Oorsprong u een bevestiging, tevens de factuur, binnen 14 dagen na verrichting van de reservering. Deze dient u na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Recreatieboerderij De Oorsprong.

2.4 Bent u binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met Recreatieboerderij De Oorsprong, bij gebreke waarvan, kan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.

2.5 Tussen u en Recreatieboerderij De Oorsprong komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Recreatieboerderij De Oorsprong de reservering heeft bevestigd.

2.6 De overeenkomst betreft huur van accommodatie, vakantiehuizen, ingerichte tenten, campingplaatsen en/of overige faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

3 Wijzigingen in de overeenkomst

3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Recreatieboerderij De Oorsprong niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Recreatieboerderij De Oorsprong om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval Recreatieboerderij De Oorsprong uw wijzigingen accepteert, zal Recreatieboerderij De Oorsprong wijzigingskosten bij u in rekening brengen. 

3.2 Wijzingen van aankomstdatum en/of locatie vanaf 4 maanden voor aankomst zijn niet toegestaan. In deze gevallen gelden de annuleringskosten zoals beschreven in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.

3.3 Indien u na de totstandkoming van een overeenkomst van meer dan een accommodatie, vakantiehuis, ingerichte tent en/of campingplaats wilt verminderen, gelden de annuleringsvoorwaarden, zoals deze beschreven staan in artikel 13 van onze Algemene Voorwaarden. 

3.4 Indien Recreatieboerderij De Oorsprong door overige omstandigheden een wijziging in een door u geboekte reservering dient te maken met betrekking tot locatie, (geldt alleen voor de accommodaties in de boerderij) van het verblijf, kan Recreatieboerderij De Oorsprong u een passend alternatief bieden.

4 In-de-plaatstelling 

4.1 Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie, vakantiehuizen, ingerichte tenten en/of campingplaatsen onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Recreatieboerderij De Oorsprong.

4.2 Indien u en Recreatieboerderij De Oorsprong zijn overeengekomen dat u en/of meerdere gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers de u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Recreatieboerderij De Oorsprong voor betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie artikel 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

5 Prijzen

5.1 U bent aan Recreatieboerderij De Oorsprong verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals deze vermeld staat in de bevestiging teven factuur van de reservering.

5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door Recreatieboerderij De Oorsprong is verzonden.

5.3 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5.4 Recreatieboerderij De Oorsprong heeft het recht prijsverhogingen als gevolg van tussentijdse aanpassingen van wettelijke regelingen c.q. bepalingen (waaronder, maar niet beperkt tot BTW, toeristenbelasting, assurantiebelasting) waar Recreatieboerderij De Oorsprong geen invloed op heeft, door te voeren en te verrekenen.

6 Extra kosten

6.1 U/de huurder is behalve de huurprijs, ook kosten voor toeristenbelasting verschuldigd

6.2 De bijdrage van de toeristenbelasting wordt vastgesteld door de Gemeente Schiermonnikoog. U/de huurder bent aan Recreatieboerderij De Oorsprong te allen tijde het door de gemeente vastgestelde en geldende tarief aan toeristenbelasting verschuldigd.

6.3 Voor het gebruik van stroom bij de campingplaats zijn extra kosten verschuldigd. Deze heeft een vast tarief per dag. 

7 Betalingen

7.1 Binnen 14 dagen na het maken van de reservering dient u een aanbetaling te doen van 50% van het totaal te betalen bedrag. Bij reservering binnen 8 weken voor de dag van aanvang van uw verblijf dient het volledige bedrag in een keer te worden voldaan.

7.2 Het restant bedrag van de huurprijs dient te zijn ontvangen 8 weken voor de dag van aanvang van het verblijf in Recreatieboerderij De Oorsprong als vermeld in de bevestiging van de reservering.

7.3 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. Indien (tijdige) betaling uitblijft, is Recreatieboerderij De Oorsprong gerechtigd de overeenkomst te ontbinden                  (annuleren). U bent aansprakelijk voor alle schade die Recreatieboerderij De Oorsprong lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Recreatieboerderij De Oorsprong in verband met uw reservering en ontbinding heeft moeten maken. Recreatieboerderij De Oorsprong heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie, vakantiehuis, ingerichte tent en/of campingplaats in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 13 van toepassing.

7.4 Recreatieboerderij De Oorsprong heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook te betaalde bedragen.

8 Aankomst en vertrek

8.1 De gehuurde accommodatie en/of vakantiehuis kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering vanaf 13.30 uur betrokken worden. Uitzondering: Op Zondag is dit 16.30 uur. OP de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie voor 10.00 verlaten te zijn. Uitzondering: Op Zondag is dit 13.00 uur. Voor een campingplaats kunt u op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld in de bevestiging uw plaats vanaf 13.00 uur betrekken en op de overeengekomen dag van vertrek dient u de plaats voor 12.00 uur vrijgemaakt te hebben.

8.2 Indien u de overeenkomst met Recreatieboerderij De Oorsprong voor langere duur dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en Recreatieboerderij daarmee schriftelijk akkoord gaat, is Recreatieboerderij De Oorsprong steeds gerechtigd een andere accommodatie/campingplaats aan te wijzen.

8.3 Indien het gebruik van de accommodatie, vakantiehuizen, ingerichte tenten, campingplaatsen en/of andere faciliteiten eerder worden beeindigd dan op de overeengekomen datum is vermeld op de bevestiging van de reservering. Heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door Recreatieboerderij De Oorsprong. Indien u een reisverzekering heeft afgesloten en voldoet aan de door de verzekeringsmaatschappij gestelde voorwaarden, kunt u een schadeclaim uit hoofde van eerder beeindigen van uw verblijf rechtstreeks indienen bij de verzekeringsmaatschappij. 

9 Reglementen

9.1 De gast is gehouden de huisregels na te leven. Recreatieboerderij De Oorsprong is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van diensten aan gasten te beindigen wanneer de gast of medehuurders de huisregels bij herhaling overtreedt. Dit zonder teruggaven van borg en huurbedrag. 

9.2 U dient de accommodatie, vakantiehuizen en/of ingerichte tent zindelijk te bewonen, wees zuinig op onze spullen en huisraad.

9.3 Het hele gebouw en de ingerichte tenten zijn rookvrij. Buiten bij uw eigen terras kunt u roken. Sigaretten niet op de grond gooien, maar netjes opruimen. Ook niet in het gras.

9.4 Het gebruik van bedlinnen is verplicht. Het gebruik van slaapzakken is niet toegestaan. Indien geconstateerd wordt dat er geen lakens e.d. gebruikt worden bent u verplicht deze bij Recreatieboerderij De Oorsprong te huren. En de dekbedden worden gewassen. Deze kosten zijn ook voor u.

9.5 Niet toegestaan is krassen of schrijven op muren, plafonds, tafels, bedden, stoelen e.d. Gebeurt dit wel dan komt dit neer op volledige vergoeding (nieuwwaarde) van het beschadigde.

9.6 Plakband, punaises e.d. zijn niet toegestaan om dingen mee op te hangen. Buddy’s of speciale schilderstape wel. Deze kunt u bij de receptie ophalen.

9.7 Het is niet toegestaan om meubels, dekbedden, kussens e.d. mee naar buiten te nemen. Dit geldt ook voor alle tafels en stoelen.

9.8 Na 22.00 uur mag er niet meer gekookt worden. Dus ook niet in de nacht. Dit om onnodig brandalarm te voorkomen.

9.9 Muziek is toegestaan, mits dit niet hoorbaar is buiten de accommodatie. Uw buren en andere gasten van Recreatieboerderij De Oorsprong mogen geen overlast van u hebben.

9.10 Huisdieren zijn in alle accommodaties, vakantiehuizen, ingerichte tenten niet toegestaan. Hiervoor gelden geen uitzonderingen. Hulphonden dienen vooraf gemeld te worden, met vertoon van de juiste informatie. Wij nemen contact op met de desbetreffende organisatie. Hulphond mee? Dan maakt u de accommodatie, vakantiehuis en/of ingerichte tent zelf extra goed schoon. Recreatieboerderij De Oorsprong rekent ook extra kosten voor de hond.

9.11 Balspelen alleen op het recreatieveld bij de voetbaldoeltjes en het volleybalveld. Liever niet op de terrassen of bij de stal.

9.12 Nachtelijke rust geldt van 22.00 uur tot 8.00 uur. Gaat u uit in de avond… Blijf u zelf: Doe gezellig en ga rustig naar de accommodatie, vakantiehuizen, ingerichte tent, en of campingplaats. Denk om andere gasten. Zij houden van rust. Na 21.30 uur moet het buiten stil zijn.

9.13 Het nachtregister moet bij aankomst ingevuld worden en zo snel mogelijk weer ingeleverd worden. Voor 20.00 uur.

9.14 Kaarsen en waxinelichtjes allee branden in de daarvoor bestemde houders. Dit voorkomt brandplekken.

9.15 Frituren in de accommodaties, vakantiehuizen en/of ingerichte tenten is niet toegestaan.

9.16 Geurkaarsen en wierook mag niet gebrand worden in de accommodaties, vakantiehuizen en /of ingerichte tenten.

9.17 Bij ernstige geluidsoverlast en klachten van andere gasten houdt Recreatieboerderij De Oorsprong de borg in.

9.18 Brandalarm: Met opzet? Boete € 350,= moet gelijk afgerekend worden. Dit bedrag is bestemd voor de vrijwillige brandweer op Schiermonnikoog die moet uitrukken voor niets.

9.19 Recreatieboerderij De Oorsprong behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de openingstijden van de faciliteiten van de boerderij (binnenplaats, campingruimte, receptie) waaronder een gedeeltelijke of gehele sluiting daarvan, zonder dat u recht heeft op een vergoeding.

9.20 Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.

10 Huisdieren

10.1 Huisdieren zijn in alle accommodaties, vakantiehuizen en/of ingerichte tenten niet toegestaan. Op de campingplaats is 1 hond per plaats toegestaan. Vooraf aangegeven. U betaalt voor de hond per nacht een vergoeding.

10.2 Huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan.

10.3 Huisdieren op de camping dienen altijd aangelijnd te zijn.

10.4 Huisdieren mogen niet in het weiland rondom de Recreatieboerderij lopen. In verband met overbrengen van ziektes naar onze koeien.

11 Gebruik accommodatie; inventaris

11.1 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie, vakantiehuizen, ingerichte tent en/of campingplaats, en voor het gebruik van de accommodatie, vakantiehuizen, ingerichte tent en/of campingplaats en de daarin aanwezige apparatuur.

11.2 Daarnaast zijn de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie (geldt ook voor vakantiehuis en ingerichte tent) Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Recreatieboerderij De Oorsprong  en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van het gezelschap.

12 Borgsom

12.1 Recreatieboerderij De Oorsprong rekent bij elke boeking een borgsom per accommodatie, vakantiehuis en/of ingerichte tent. Als de omstandigheden daar toe aanleiding geven (bijvoorbeeld studenten en sportverenigingen) 

12.2 De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten -in de meest ruime zin van het woord-die Recreatieboerderij De Oorsprong kan lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen.

12.3 In het geval de borgsom niet onmiddellijk is voldaan Recreatieboerderij De Oorsprong gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot de accommodaties, vakantiehuizen en/of ingerichte tent te ontzeggen.

12.4 Indien u met de betaling van de borgsom in gebreke blijft is Recreatieboerderij De Oorsprong bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren). Dit zonder teruggave van het reserveringsbedrag  

12.5 De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/accommodatie en/of overige kosten) van Recreatieboerderij De Oorsprong op de huurder en/of gebruikers gerestitueerd. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.

13 Annuleringskosten

13.1 Binnen 14 dagen na het maken van de reservering, kan de reservering kosteloos worden geannuleerd tenzij de annulering 30 dagen of korter voor aanvang van uw verblijf is gedaan. 

13.2 Indien een reservering wordt geannuleerd na 14 dagen na het maken van de reservering of binnen 30 dagen voor aanvang van uw verblijf, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze annuleringskosten zijn bij annulering tot 30 dagen voor de dag van aankomst 50% van het totaalbedrag en bij annulering vanaf de 30e dag of later het volledige totaalbedrag.

13.3 U kunt zich tegen annuleringsrisco’s verzekeren door te gelijk met uw reservering een annuleringsverzekering af te sluiten. Dit kan niet via Recreatieboerderij De Oorsprong.

13.4 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als annulering (no show) In dit geval bent u het volledige totaalbedrag verschuldigd.

14 Overmacht en wijziging

14.1 In het geval Recreatieboerderij De Oorsprong al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, kan Recreatieboerderij De Oorsprong binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodaties/andere periode etc.) De opschorting van de nakoming van de verplichtingen door Recreatieboerderij De Oorsprong is toegestaan indien zich omstandigheden gelegen buiten de wil van Recreatieboerderij De Oorsprong voordoen. Recreatieboerderij De Oorsprong zal in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van enige schade of kosten.

14.2 Overmacht aan de zijde van Recreatieboerderij De Oorsprong bestaat indien Recreatieboerderij De Oorsprong in de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Recreatieboerderij De Oorsprong, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, geen afvaart van de boot, pandemie, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

15 Opzegging

15.1 Recreatieboerderij De Oorsprong heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden op gegeven. In een dergelijk geval vindt er geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

16 Aansprakelijkheid

16.1 Recreatieboerderij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal (inclusief diefstal uit accommodaties, vakantiehuizen en ingerichte tenten) verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijden of ten gevolge van een verblijf op onze Recreatieboerderij en/of de huur/het gebruik van accommodatie, vakantiehuizen, ingerichte tent en/of andere faciliteiten van Recreatieboerderij De Oorsprong. Tenzij er sprake is van grove schuld van Recreatieboerderij De Oorsprong.

16.2 Recreatieboerderij De Oorsprong is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

16.3 U/de huurder en iedere gebruiker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie, vakantiehuis, ingerichte tent en/of andere eigendommen van Recreatieboerderij De Oorsprong ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit al dan niet het gevolg van handelen of nalaten va uzelf en/of derden die zich met uw toestemming op het erf bevinden.

16.4 U/de huurder vrijwaart Recreatieboerderij De Oorsprong voor alle aanspraken van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het erf bevinden.

16.5 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter laten, inclusief niet schone accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u verplicht bent te voldoen. Wordt met borg verrekend of wij sturen u hier achteraf een factuur voor. Eindschoonmaak vakantiehuizen € 75,- per huis, Eindschoonmaak Groepsaccommodaties € 45,- per uur per schoonmaker. Eindschoonmaak ingerichte tent € 55,=.Eindschoonmaak Duintent € 22,50

17 Toepassingsrecht

17.1 Op de overeenkomst tussen u en Recreatieboerderij De Oorsprong is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

Ook interessant

Vakantie op
een boerderij

De Oorsprong
Direct boeken